BIẾN TẦN


DANH MỤC VÀ MÃ BIẾN TẦN YASKAWA

YASKAWA E1000

Code

E1000 INVERTER  - Tên hàng

Công suất

100-066-010

"CIMR-ET4A0002FAA"

0.75 (HD)

100-066-011

"CIMR-ET4A0004FAA"

1.5 (HD)

100-066-012

"CIMR-ET4A0005FAA"

2.2 (HD)

100-066-013

"CIMR-ET4A0007FAA"

3 (HD)

100-066-014

"CIMR-ET4A0009FAA"

3.7 (HD)

100-066-015

"CIMR-ET4A0011FAA"

5.5 (HD)

100-091-205

"CIMR-ET4A0018FAA"

7.5 (HD)

100-091-206

"CIMR-ET4A0023FAA"

11 (HD)

100-091-207

"CIMR-ET4A0031FAA"

15 (HD)

100-091-208

"CIMR-ET4A0038FAA"

18.5 (HD)

100-091-209

"CIMR-ET4A0044FAA"

22 (HD)

100-066-021

"CIMR-ET4A0058AAA"

30 (HD)

100-066-022

"CIMR-ET4A0072AAA"

37 (HD)

100-066-023

"CIMR-ET4A0088AAA"

45 (HD)

100-066-024

"CIMR-ET4A0103AAA"

55 (HD)

100-066-025

"CIMR-ET4A0139AAA"

75 (HD)

100-091-210

CIMR-ET4A0165AAA

90 (HD)

100-066-027

CIMR-ET4A0208AAA

110 (HD)

100-091-211

CIMR-ET4A0250AAA

132 (HD)

100-066-029

CIMR-ET4A0296AAA

160 (HD)

100-066-030

CIMR-ET4A0362AAA

185 (HD)

100-066-031

CIMR-ET4A0414AAA 

220 (HD)

100-066-032

CIMR-ET4A0515AAA 

250 (HD)

100-066-033

CIMR-ET4A0675AAA 

355 (HD)

100-066-520

CIMR-ET4A0930AAA 

500 (HD)

100-066-521

CIMR-ET4A1200AAA 

630 (HD)


YASKAWA A1000

Code

A1000 INVERTER  - Tên hàng

Công suất

100-048-235

CIMR-AT2A0004FAA 

0.4 (HD)

100-048-236

CIMR-AT2A0006FAA 

0.75 (HD)

100-048-237

CIMR-AT2A0010FAA 

1.5 (HD)

100-048-238

CIMR-AT2A0012FAA

2.2 (HD)

100-048-239

CIMR-AT2A0021FAA 

3.7 (HD)

100-090-976

CIMR-AT2A0030FAA 

5.5 (HD)

100-090-977

CIMR-AT2A0040FAA 

7.5 (HD)

100-048-242

CIMR-AT2A0056FAA

11 (HD)

100-048-243

CIMR-AT2A0069FAA 

15 (HD)

100-048-244

CIMR-AT2A0081FAA 

18 (HD)

100-048-245

CIMR-AT2A0110AAA 

22 (HD)

100-048-246

CIMR-AT2A0138AAA 

30 (HD)

100-048-247

CIMR-AT2A0169AAA 

37 (HD)

100-048-248

CIMR-AT2A0211AAA 

45 (HD)

100-050-976

CIMR-AT2A0250AAA

55 (HD)

100-050-977

CIMR-AT2A0312AAA

75 (HD)

100-050-978

CIMR-AT2A0360AAA

90 (HD)

100-050-979

CIMR-AT2A0415AAA

110 (HD)

100-048-249

CIMR-AT4A0002FAA 

0.4 (HD)

100-048-250

CIMR-AT4A0004FAA 

0.75 (HD)

100-048-251

CIMR-AT4A0005FAA 

1.5 (HD)

100-048-252

CIMR-AT4A0007FAA

2.2 (HD)

100-048-253

CIMR-AT4A0009FAA

3 (HD)

100-048-254

CIMR-AT4A0011FAA

3.7 (HD)

100-090-990

CIMR-AT4A0018FAA 

5.5 (HD)

100-090-991

CIMR-AT4A0023FAA 

7.5 (HD)

100-090-992

CIMR-AT4A0031FAA

11 (HD)

100-090-993

CIMR-AT4A0038FAA

15 (HD)

100-090-994

CIMR-AT4A0044FAA 

18 (HD)

100-051-257

CIMR-AT4A0088FAA 

37 (HD)

100-051-260

CIMR-AT4A0165FAA 

75 (HD)

100-048-260

CIMR-AT4A0058AAA

22 (HD)

100-048-261

CIMR-AT4A0072AAA 

30 (HD)

100-048-262

CIMR-AT4A0088AAA

37 (HD)

100-048-263

CIMR-AT4A0103AAA

45 (HD)

100-048-264

CIMR-AT4A0139AAA

55 (HD)

100-091-003

CIMR-AT4A0165AAA 

75 (HD)

100-050-980

CIMR-AT4A0208AAA 

90 (HD)

100-091-004

CIMR-AT4A0250AAA 

110 (HD)

100-050-982

CIMR-AT4A0296AAA

132 (HD)

100-050-983

CIMR-AT4A0362AAA

160 (HD)

100-052-519

CIMR-AT4A0414AAA

185 (HD)

100-052-520

CIMR-AT4A0515AAA

220 (HD)

100-052-521

CIMR-AT4A0675AAA

315 (HD)

100-056-675

CIMR-AT4A0002FMA 

0.4 (HD)

100-056-676

CIMR-AT4A0004FMA 

0.75 (HD)

100-056-677

CIMR-AT4A0005FMA

1.5 (HD)

100-056-678

CIMR-AT4A0007FMA

2.2 (HD)

100-056-679

CIMR-AT4A0009FMA

3 (HD)

100-056-680

CIMR-AT4A0011FMA 

3.7 (HD)

100-105-669

CIMR-AT4A0018FMA 

5.5 (HD)

100-105-670

CIMR-AT4A0023FMA 

7.5 (HD)

100-105-671

CIMR-AT4A0031FMA 

11 (HD)

100-105-672

CIMR-AT4A0038FMA 

15 (HD)

100-105-673

CIMR-AT4A0044FMA

18 (HD)

100-060-449

CIMR-AT4A0002FKA

0.4 (HD)

100-060-450

CIMR-AT4A0004FKA

0.75 (HD)

100-060-451

CIMR-AT4A0005FKA 

1.5 (HD)

100-060-452

CIMR-AT4A0007FKA

3 (HD)

100-060-453

CIMR-AT4A0011FKA

3.7 (HD)

100-106-450

CIMR-AT4A0018FKA 

5.5 (HD)

100-106-451

CIMR-AT4A0023FKA

7.5 (HD)

100-106-452

CIMR-AT4A0031FKA 

11 (HD)

100-106-453

CIMR-AT4A0038FKA 

15 (HD)

100-106-454

CIMR-AT4A0044FKA

18 (HD)

100-060-687

CIMR-AT4A0002FAA 

0.4 (HD)

100-060-688

CIMR-AT4A0004FAA 

0.75 (HD)

100-060-689

CIMR-AT4A0005FAA

1.5 (HD)

100-060-690

CIMR-AT4A0007FAA 

2.2 (HD)

100-060-692

CIMR-AT4A0011FAA 

3.7 (HD)

100-105-868

CIMR-AT4A0023FAA

7.5 (HD)

100-105-869

CIMR-AT4A0031FAA 

11 (HD)

100-105-870

CIMR-AT4A0038FAA 

15 (HD)

100-105-871

CIMR-AT4A0044FAA

18.5 (HD)

100-056-073

CIMR-AT4A0930AAA 

450 (HD)

100-064-392

CIMR-AT4A0088ANA 

37 (HD)

100-056-686

CIMR-AT4A0058AMA

22 (HD)

100-056-687

CIMR-AT4A0072AMA 

30 (HD)

100-056-688

CIMR-AT4A0088AMA 

37 (HD)

100-056-689

CIMR-AT4A0103AMA 

45 (HD)

100-056-690

CIMR-AT4A0139AMA 

55 (HD)

100-105-674

CIMR-AT4A0165AMA 

75 (HD)

100-056-692

CIMR-AT4A0208AMA

90 (HD)

100-105-675

CIMR-AT4A0250AMA 

110 (HD)

100-056-694

CIMR-AT4A0296AMA 

132 (HD)

100-056-695

CIMR-AT4A0362AMA 

160 (HD)

100-056-696

CIMR-AT4A0414AMA 

185 (HD)

100-056-697

CIMR-AT4A0515AMA

220 (HD)

100-056-698

CIMR-AT4A0675AMA 

315 (HD)

100-056-260

CIMR-AT4A1200AKA

560 (HD)

100-053-406

CIMR-AT4A0058AKA 

22 (HD)

100-053-407

CIMR-AT4A0072AKA

30 (HD)

100-053-408

CIMR-AT4A0088AKA 

37 (HD)

100-053-409

CIMR-AT4A0103AKA 

45 (HD)

100-053-410

CIMR-AT4A0139AKA 

55 (HD)

100-105-700

CIMR-AT4A0165AKA 

75 (HD)

100-060-456

CIMR-AT4A0208AKA

90 (HD)

100-105-701

CIMR-AT4A0250AKA 

110 (HD)

100-060-458

CIMR-AT4A0296AKA

132 (HD)

100-060-459

CIMR-AT4A0362AKA 

160 (HD)

100-060-460

CIMR-AT4A0414AKA 

185 (HD)

100-060-461

CIMR-AT4A0515AKA 

220 (HD)

100-060-462

CIMR-AT4A0675AKA 

315 (HD)

100-056-259

CIMR-AT4A0930AKA 

450 (HD)

100-060-698

CIMR-AT4A0058AAA 

22 (HD)

100-060-699

CIMR-AT4A0072AAA 

30 (HD)

100-060-700

CIMR-AT4A0088AAA 

37 (HD)

100-060-701

CIMR-AT4A0103AAA 

45 (HD)

100-060-702

CIMR-AT4A0139AAA

55 (HD)

100-060-703

CIMR-AT4A0165AAA 

75 (HD)

100-105-872

CIMR-AT4A0165AAA 

75 (HD)

100-060-704

CIMR-AT4A0208AAA 

90 (HD)

100-105-873

CIMR-AT4A0250AAA 

110 (HD)

100-060-706

CIMR-AT4A0296AAA 

132 (HD)

100-060-707

CIMR-AT4A0362AAA 

160 (HD)

100-060-708

CIMR-AT4A0414AAA 

185 (HD)

100-060-709

CIMR-AT4A0515AAA 

220 (HD)

100-060-710

CIMR-AT4A0675AAA 

315 (HD)YASKAWA V1000

 

Code

V1000 INVERTER  - Tên hàng

Công suất

100-036-738

CIMR-VTBA0001BAA 

0.1 (HD)

100-036-739

CIMR-VTBA0002BAA 

0.2 (HD)

100-036-740

CIMR-VTBA0003BAA 

0.4 (HD)

100-036-741

CIMR-VTBA0006BAA 

0.75 (HD)

100-036-742

CIMR-VTBA0010BAA 

1.5 (HD)

100-036-743

CIMR-VTBA0012BAA 

2.2 (HD)

100-037-184

CIMR-VTBA0018BAA 

3.7 (HD)

100-091-085

CIMR-VT2A0030FAA 

5.5 (HD)

100-091-086

CIMR-VT2A0040FAA 

7.5 (HD)

100-036-976

CIMR-VT2A0056FAA 

11 (HD)

100-036-977

CIMR-VT2A0069FAA 

15 (HD)

100-036-744

CIMR-VT2A0001BAA 

0.1 (HD)

100-036-745

CIMR-VT2A0002BAA 

0.2 (HD)

100-036-746

CIMR-VT2A0004BAA 

0.4 (HD)

100-036-747

CIMR-VT2A0006BAA 

0.75 (HD)

100-036-748

CIMR-VT2A0010BAA 

1.5 (HD)

100-036-749

CIMR-VT2A0012BAA 

2.2 (HD)

100-036-750

CIMR-VT2A0020BAA 

3.7 (HD)

100-037-576

CIMR-VT2A0004JAA 

0.4 (HD)

100-037-579

CIMR-VT2A0010JAA 

1.5 (HD)

100-037-580

CIMR-VT2A0012JAA 

2.2 (HD)

100-063-066

CIMR-VT2A0001JAB 

0.1 (HD)

100-063-067

CIMR-VT2A0002JAB 

0.2 (HD)

100-063-068

CIMR-VT2A0004JAB 

0.4 (HD)

100-063-069

CIMR-VT2A0006JAB 

0.75 (HD)

100-063-070

CIMR-VT2A0010JAB 

1.5 (HD)

100-063-071

CIMR-VT2A0012JAB 

2.2 (HD)

100-063-072

CIMR-VT2A0020JAB 

3.7 (HD)

100-063-651

CIMR-VT2A0030JAB 

5.5 (HD)

100-063-652

CIMR-VT2A0040JAB

7.5 (HD)

100-063-653

CIMR-VT2A0056JAB 

11 (HD)

100-091-089

CIMR-VT4A0018FAA 

5.5 (HD)

100-091-089-SP

CIMR-VT4A0018FAA 

5.5 (HD)

100-091-090

CIMR-VT4A0023FAA 

7.5 (HD)

100-091-090-SP

CIMR-VT4A0023FAA 

7.5 (HD)

100-091-091

CIMR-VT4A0031FAA 

11 (HD)

100-091-091-SP

CIMR-VT4A0031FAA

11 (HD)

100-091-092

CIMR-VT4A0038FAA

15 (HD)

100-036-751

CIMR-VT4A0001BAA 

0.2 (HD)

100-036-752

CIMR-VT4A0002BAA 

0.4 (HD)

100-036-753

CIMR-VT4A0004BAA

0.75 (HD)

100-036-753-SP

CIMR-VT4A0004BAA 

0.75 (HD)

100-091-083

CIMR-VT4A0005BAA 

1.5 (HD)

100-091-083-SP

CIMR-VT4A0005BAA 

1.5 (HD)

100-091-084

CIMR-VT4A0007BAA 

2.2 (HD)

100-091-084-SP

CIMR-VT4A0007BAA 

2.2 (HD)

100-036-756

CIMR-VT4A0009BAA 

3 (HD)

100-036-757

CIMR-VT4A0011BAA 

3.7 (HD)

100-036-757-SP

CIMR-VT4A0011BAA 

3.7 (HD)

100-060-967

CIMR-VT4A0001GAA 

0.2 (HD)

100-060-968

CIMR-VT4A0002GAA 

0.4 (HD)

100-060-969

CIMR-VT4A0004GAA 

0.75 (HD)

100-060-970

CIMR-VT4A0005GAA

1.5 (HD)

100-060-971

CIMR-VT4A0007GAA

2.2 (HD)

100-060-972

CIMR-VT4A0009GAA 

3 (HD)

100-060-973

CIMR-VT4A0011GAA 

3.7 (HD)

100-060-974

CIMR-VT4A0018GAA 

5.5 (HD)

100-060-975

CIMR-VT4A0023GAA 

7.5 (HD)

100-060-976

CIMR-VT4A0031GAA

11 (HD)

100-060-977

CIMR-VT4A0038GAA 

15 (HD)

100-060-792

CIMR-VT4A0023FMA 

7.5 (HD)

100-060-793

CIMR-VT4A0031FMA 

11 (HD)

100-060-786

CIMR-VT4A0004BMA 

0.75 (HD)

100-063-073

CIMR-VT4A0001JAB 

0.2 (HD)

100-063-074

CIMR-VT4A0002JAB

0.4 (HD)

100-063-075

CIMR-VT4A0004JAB 

0.75 (HD)

100-063-076

CIMR-VT4A0005JAB 

1.5 (HD)

100-063-077

CIMR-VT4A0007JAB 

2.2 (HD)

100-063-078

CIMR-VT4A0009JAB 

3 (HD)

100-063-079

CIMR-VT4A0011JAB 

3.7 (HD)

100-063-080

CIMR-VT4A0018JAB 

5.5 (HD)

100-063-081

CIMR-VT4A0023JAB 

7.5 (HD)

100-063-655

CIMR-VT4A0031JAB 

11 (HD)

100-063-656

CIMR-VT4A0038JAB 

15 (HD)


YASKAWA V7

CIMR-V7N
CIMR-V7NU20P21
CIMR-V7NU20P41
CIMR-V7NU20P71
CIMR-V7NU21P51
CIMR-V7NU22P21
CIMR-V7NU23P71
CIMR-V7NU25P51
CIMR-V7NU27P51
CIMR-V7NU40P21
CIMR-V7NU40P41
CIMR-V7NU40P71
CIMR-V7NU41P51
CIMR-V7NU42P21
CIMR-V7NU43P71
CIMR-V7NU45P51
CIMR-V7NU47P51

YASKAWA J7

Type

ModelInputOut putWarranty
Name
InverterVS Mini J7 Specification200~230V
380~460V
0~230V
0~460V
01 year
200VCIMR-J7AA20P2200V0.2KW01 year
200VCIMR-J7AA20P4200V0.4KW01 year
200VCIMR-J7AA20P7200V0.75KW01 year
200VCIMR-J7AA21P5200V1.5KW01 year
200VCIMR-J7AA22P2200V2.2KW01 year
200VCIMR-J7AA23P7200V3.7KW01 year
400VCIMR-J7AA40P2400V0.2KW01 year
400VCIMR-J7AA40P4400V0.4KW01 year
400VCIMR-J7AA40P7400V0.75KW01 year

YASKAWA G7

Yaskawa G7 CIMR-G7

Yaskawa G7 CIMR-G7U20P41

Yaskawa G7 CIMR-G7U20P71

Yaskawa G7 CIMR-G7U21P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U22P21

Yaskawa G7 CIMR-G7U23P71

Yaskawa G7 CIMR-G7U25P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U27P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U20111

Yaskawa G7 CIMR-G7U20151

Yaskawa G7 CIMR-G7U20181

Yaskawa G7 CIMR-G7U20221

Yaskawa G7 CIMR-G7U20300

Yaskawa G7 CIMR-G7U20370

Yaskawa G7 CIMR-G7U20450

Yaskawa G7 CIMR-G7U20550

Yaskawa G7 CIMR-G7U20750

Yaskawa G7 CIMR-G7U20900

Yaskawa G7 CIMR-G7U21100

Yaskawa G7 CIMR-G7U20P41

Yaskawa G7 CIMR-G7U20P71

 

Yaskawa G7 CIMR-G7U21P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U22P21

Yaskawa G7 CIMR-G7U23P71

Yaskawa G7 CIMR-G7U25P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U27P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U20111

Yaskawa G7 CIMR-G7U20151

Yaskawa G7 CIMR-G7U20181

Yaskawa G7 CIMR-G7U20221

Yaskawa G7 CIMR-G7U20300

Yaskawa G7 CIMR-G7U20370

Yaskawa G7 CIMR-G7U20450

Yaskawa G7 CIMR-G7U20550

Yaskawa G7 CIMR-G7U20750

Yaskawa G7 CIMR-G7U20900

Yaskawa G7 CIMR-G7U21100

Yaskawa G7 CIMR-G7U40P41

Yaskawa G7 CIMR-G7U40P71

Yaskawa G7 CIMR-G7U41P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U42P21

Yaskawa G7 CIMR-G7U43P71

 

Yaskawa G7 CIMR-G7U44P01

Yaskawa G7 CIMR-G7U45P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U47P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U40111

Yaskawa G7 CIMR-G7U40151

Yaskawa G7 CIMR-G7U40181

Yaskawa G7 CIMR-G7U40221

Yaskawa G7 CIMR-G7U40301

Yaskawa G7 CIMR-G7U40371

Yaskawa G7 CIMR-G7U40451

Yaskawa G7 CIMR-G7U40550

Yaskawa G7 CIMR-G7U40750

Yaskawa G7 CIMR-G7U40900

Yaskawa G7 CIMR-G7U41100

Yaskawa G7 CIMR-G7U41320

Yaskawa G7 CIMR-G7U41600

Yaskawa G7 CIMR-G7U41850

Yaskawa G7 CIMR-G7U42200

Yaskawa G7 CIMR-G7U43000

Subpages (43): View All
Comments