BIẾN TẦN


Biến tần là một thiết bị (mạch điện tử hoặc cơ cấu cơ điện hoặc bất kỳ hình thức nào khác) có thể tạo ra một nguồn điện xoay chiều từ một dòng điện khác (DC/AC) với tần số và điện áp có thể thay đổi.

 

DANH MỤC VÀ MÃ BIẾN TẦN YASKAWA
YASKAWA E1000

Code

E1000 INVERTER  - Tên hàng

Công suất

100-066-010

"CIMR-ET4A0002FAA"

0.75 (HD)

100-066-011

"CIMR-ET4A0004FAA"

1.5 (HD)

100-066-012

"CIMR-ET4A0005FAA"

2.2 (HD)

100-066-013

"CIMR-ET4A0007FAA"

3 (HD)

100-066-014

"CIMR-ET4A0009FAA"

3.7 (HD)

100-066-015

"CIMR-ET4A0011FAA"

5.5 (HD)

100-091-205

"CIMR-ET4A0018FAA"

7.5 (HD)

100-091-206

"CIMR-ET4A0023FAA"

11 (HD)

100-091-207

"CIMR-ET4A0031FAA"

15 (HD)

100-091-208

"CIMR-ET4A0038FAA"

18.5 (HD)

100-091-209

"CIMR-ET4A0044FAA"

22 (HD)

100-066-021

"CIMR-ET4A0058AAA"

30 (HD)

100-066-022

"CIMR-ET4A0072AAA"

37 (HD)

100-066-023

"CIMR-ET4A0088AAA"

45 (HD)

100-066-024

"CIMR-ET4A0103AAA"

55 (HD)

100-066-025

"CIMR-ET4A0139AAA"

75 (HD)

100-091-210

CIMR-ET4A0165AAA

90 (HD)

100-066-027

CIMR-ET4A0208AAA

110 (HD)

100-091-211

CIMR-ET4A0250AAA

132 (HD)

100-066-029

CIMR-ET4A0296AAA

160 (HD)

100-066-030

CIMR-ET4A0362AAA

185 (HD)

100-066-031

CIMR-ET4A0414AAA 

220 (HD)

100-066-032

CIMR-ET4A0515AAA 

250 (HD)

100-066-033

CIMR-ET4A0675AAA 

355 (HD)

100-066-520

CIMR-ET4A0930AAA 

500 (HD)

100-066-521

CIMR-ET4A1200AAA 

630 (HD)


YASKAWA A1000

Code

A1000 INVERTER  - Tên hàng

Công suất

100-048-235

CIMR-AT2A0004FAA 

0.4 (HD)

100-048-236

CIMR-AT2A0006FAA 

0.75 (HD)

100-048-237

CIMR-AT2A0010FAA 

1.5 (HD)

100-048-238

CIMR-AT2A0012FAA

2.2 (HD)

100-048-239

CIMR-AT2A0021FAA 

3.7 (HD)

100-090-976

CIMR-AT2A0030FAA 

5.5 (HD)

100-090-977

CIMR-AT2A0040FAA 

7.5 (HD)

100-048-242

CIMR-AT2A0056FAA

11 (HD)

100-048-243

CIMR-AT2A0069FAA 

15 (HD)

100-048-244

CIMR-AT2A0081FAA 

18 (HD)

100-048-245

CIMR-AT2A0110AAA 

22 (HD)

100-048-246

CIMR-AT2A0138AAA 

30 (HD)

100-048-247

CIMR-AT2A0169AAA 

37 (HD)

100-048-248

CIMR-AT2A0211AAA 

45 (HD)

100-050-976

CIMR-AT2A0250AAA

55 (HD)

100-050-977

CIMR-AT2A0312AAA

75 (HD)

100-050-978

CIMR-AT2A0360AAA

90 (HD)

100-050-979

CIMR-AT2A0415AAA

110 (HD)

100-048-249

CIMR-AT4A0002FAA 

0.4 (HD)

100-048-250

CIMR-AT4A0004FAA 

0.75 (HD)

100-048-251

CIMR-AT4A0005FAA 

1.5 (HD)

100-048-252

CIMR-AT4A0007FAA

2.2 (HD)

100-048-253

CIMR-AT4A0009FAA

3 (HD)

100-048-254

CIMR-AT4A0011FAA

3.7 (HD)

100-090-990

CIMR-AT4A0018FAA 

5.5 (HD)

100-090-991

CIMR-AT4A0023FAA 

7.5 (HD)

100-090-992

CIMR-AT4A0031FAA

11 (HD)

100-090-993

CIMR-AT4A0038FAA

15 (HD)

100-090-994

CIMR-AT4A0044FAA 

18 (HD)

100-051-257

CIMR-AT4A0088FAA 

37 (HD)

100-051-260

CIMR-AT4A0165FAA 

75 (HD)

100-048-260

CIMR-AT4A0058AAA

22 (HD)

100-048-261

CIMR-AT4A0072AAA 

30 (HD)

100-048-262

CIMR-AT4A0088AAA

37 (HD)

100-048-263

CIMR-AT4A0103AAA

45 (HD)

100-048-264

CIMR-AT4A0139AAA

55 (HD)

100-091-003

CIMR-AT4A0165AAA 

75 (HD)

100-050-980

CIMR-AT4A0208AAA 

90 (HD)

100-091-004

CIMR-AT4A0250AAA 

110 (HD)

100-050-982

CIMR-AT4A0296AAA

132 (HD)

100-050-983

CIMR-AT4A0362AAA

160 (HD)

100-052-519

CIMR-AT4A0414AAA

185 (HD)

100-052-520

CIMR-AT4A0515AAA

220 (HD)

100-052-521

CIMR-AT4A0675AAA

315 (HD)

100-056-675

CIMR-AT4A0002FMA 

0.4 (HD)

100-056-676

CIMR-AT4A0004FMA 

0.75 (HD)

100-056-677

CIMR-AT4A0005FMA

1.5 (HD)

100-056-678

CIMR-AT4A0007FMA

2.2 (HD)

100-056-679

CIMR-AT4A0009FMA

3 (HD)

100-056-680

CIMR-AT4A0011FMA 

3.7 (HD)

100-105-669

CIMR-AT4A0018FMA 

5.5 (HD)

100-105-670

CIMR-AT4A0023FMA 

7.5 (HD)

100-105-671

CIMR-AT4A0031FMA 

11 (HD)

100-105-672

CIMR-AT4A0038FMA 

15 (HD)

100-105-673

CIMR-AT4A0044FMA

18 (HD)

100-060-449

CIMR-AT4A0002FKA

0.4 (HD)

100-060-450

CIMR-AT4A0004FKA

0.75 (HD)

100-060-451

CIMR-AT4A0005FKA 

1.5 (HD)

100-060-452

CIMR-AT4A0007FKA

3 (HD)

100-060-453

CIMR-AT4A0011FKA

3.7 (HD)

100-106-450

CIMR-AT4A0018FKA 

5.5 (HD)

100-106-451

CIMR-AT4A0023FKA

7.5 (HD)

100-106-452

CIMR-AT4A0031FKA 

11 (HD)

100-106-453

CIMR-AT4A0038FKA 

15 (HD)

100-106-454

CIMR-AT4A0044FKA

18 (HD)

100-060-687

CIMR-AT4A0002FAA 

0.4 (HD)

100-060-688

CIMR-AT4A0004FAA 

0.75 (HD)

100-060-689

CIMR-AT4A0005FAA

1.5 (HD)

100-060-690

CIMR-AT4A0007FAA 

2.2 (HD)

100-060-692

CIMR-AT4A0011FAA 

3.7 (HD)

100-105-868

CIMR-AT4A0023FAA

7.5 (HD)

100-105-869

CIMR-AT4A0031FAA 

11 (HD)

100-105-870

CIMR-AT4A0038FAA 

15 (HD)

100-105-871

CIMR-AT4A0044FAA

18.5 (HD)

100-056-073

CIMR-AT4A0930AAA 

450 (HD)

100-064-392

CIMR-AT4A0088ANA 

37 (HD)

100-056-686

CIMR-AT4A0058AMA

22 (HD)

100-056-687

CIMR-AT4A0072AMA 

30 (HD)

100-056-688

CIMR-AT4A0088AMA 

37 (HD)

100-056-689

CIMR-AT4A0103AMA 

45 (HD)

100-056-690

CIMR-AT4A0139AMA 

55 (HD)

100-105-674

CIMR-AT4A0165AMA 

75 (HD)

100-056-692

CIMR-AT4A0208AMA

90 (HD)

100-105-675

CIMR-AT4A0250AMA 

110 (HD)

100-056-694

CIMR-AT4A0296AMA 

132 (HD)

100-056-695

CIMR-AT4A0362AMA 

160 (HD)

100-056-696

CIMR-AT4A0414AMA 

185 (HD)

100-056-697

CIMR-AT4A0515AMA

220 (HD)

100-056-698

CIMR-AT4A0675AMA 

315 (HD)

100-056-260

CIMR-AT4A1200AKA

560 (HD)

100-053-406

CIMR-AT4A0058AKA 

22 (HD)

100-053-407

CIMR-AT4A0072AKA

30 (HD)

100-053-408

CIMR-AT4A0088AKA 

37 (HD)

100-053-409

CIMR-AT4A0103AKA 

45 (HD)

100-053-410

CIMR-AT4A0139AKA 

55 (HD)

100-105-700

CIMR-AT4A0165AKA 

75 (HD)

100-060-456

CIMR-AT4A0208AKA

90 (HD)

100-105-701

CIMR-AT4A0250AKA 

110 (HD)

100-060-458

CIMR-AT4A0296AKA

132 (HD)

100-060-459

CIMR-AT4A0362AKA 

160 (HD)

100-060-460

CIMR-AT4A0414AKA 

185 (HD)

100-060-461

CIMR-AT4A0515AKA 

220 (HD)

100-060-462

CIMR-AT4A0675AKA 

315 (HD)

100-056-259

CIMR-AT4A0930AKA 

450 (HD)

100-060-698

CIMR-AT4A0058AAA 

22 (HD)

100-060-699

CIMR-AT4A0072AAA 

30 (HD)

100-060-700

CIMR-AT4A0088AAA 

37 (HD)

100-060-701

CIMR-AT4A0103AAA 

45 (HD)

100-060-702

CIMR-AT4A0139AAA

55 (HD)

100-060-703

CIMR-AT4A0165AAA 

75 (HD)

100-105-872

CIMR-AT4A0165AAA 

75 (HD)

100-060-704

CIMR-AT4A0208AAA 

90 (HD)

100-105-873

CIMR-AT4A0250AAA 

110 (HD)

100-060-706

CIMR-AT4A0296AAA 

132 (HD)

100-060-707

CIMR-AT4A0362AAA 

160 (HD)

100-060-708

CIMR-AT4A0414AAA 

185 (HD)

100-060-709

CIMR-AT4A0515AAA 

220 (HD)

100-060-710

CIMR-AT4A0675AAA 

315 (HD)YASKAWA V1000

 

Code

V1000 INVERTER  - Tên hàng

Công suất

100-036-738

CIMR-VTBA0001BAA 

0.1 (HD)

100-036-739

CIMR-VTBA0002BAA 

0.2 (HD)

100-036-740

CIMR-VTBA0003BAA 

0.4 (HD)

100-036-741

CIMR-VTBA0006BAA 

0.75 (HD)

100-036-742

CIMR-VTBA0010BAA 

1.5 (HD)

100-036-743

CIMR-VTBA0012BAA 

2.2 (HD)

100-037-184

CIMR-VTBA0018BAA 

3.7 (HD)

100-091-085

CIMR-VT2A0030FAA 

5.5 (HD)

100-091-086

CIMR-VT2A0040FAA 

7.5 (HD)

100-036-976

CIMR-VT2A0056FAA 

11 (HD)

100-036-977

CIMR-VT2A0069FAA 

15 (HD)

100-036-744

CIMR-VT2A0001BAA 

0.1 (HD)

100-036-745

CIMR-VT2A0002BAA 

0.2 (HD)

100-036-746

CIMR-VT2A0004BAA 

0.4 (HD)

100-036-747

CIMR-VT2A0006BAA 

0.75 (HD)

100-036-748

CIMR-VT2A0010BAA 

1.5 (HD)

100-036-749

CIMR-VT2A0012BAA 

2.2 (HD)

100-036-750

CIMR-VT2A0020BAA 

3.7 (HD)

100-037-576

CIMR-VT2A0004JAA 

0.4 (HD)

100-037-579

CIMR-VT2A0010JAA 

1.5 (HD)

100-037-580

CIMR-VT2A0012JAA 

2.2 (HD)

100-063-066

CIMR-VT2A0001JAB 

0.1 (HD)

100-063-067

CIMR-VT2A0002JAB 

0.2 (HD)

100-063-068

CIMR-VT2A0004JAB 

0.4 (HD)

100-063-069

CIMR-VT2A0006JAB 

0.75 (HD)

100-063-070

CIMR-VT2A0010JAB 

1.5 (HD)

100-063-071

CIMR-VT2A0012JAB 

2.2 (HD)

100-063-072

CIMR-VT2A0020JAB 

3.7 (HD)

100-063-651

CIMR-VT2A0030JAB 

5.5 (HD)

100-063-652

CIMR-VT2A0040JAB

7.5 (HD)

100-063-653

CIMR-VT2A0056JAB 

11 (HD)

100-091-089

CIMR-VT4A0018FAA 

5.5 (HD)

100-091-089-SP

CIMR-VT4A0018FAA 

5.5 (HD)

100-091-090

CIMR-VT4A0023FAA 

7.5 (HD)

100-091-090-SP

CIMR-VT4A0023FAA 

7.5 (HD)

100-091-091

CIMR-VT4A0031FAA 

11 (HD)

100-091-091-SP

CIMR-VT4A0031FAA

11 (HD)

100-091-092

CIMR-VT4A0038FAA

15 (HD)

100-036-751

CIMR-VT4A0001BAA 

0.2 (HD)

100-036-752

CIMR-VT4A0002BAA 

0.4 (HD)

100-036-753

CIMR-VT4A0004BAA

0.75 (HD)

100-036-753-SP

CIMR-VT4A0004BAA 

0.75 (HD)

100-091-083

CIMR-VT4A0005BAA 

1.5 (HD)

100-091-083-SP

CIMR-VT4A0005BAA 

1.5 (HD)

100-091-084

CIMR-VT4A0007BAA 

2.2 (HD)

100-091-084-SP

CIMR-VT4A0007BAA 

2.2 (HD)

100-036-756

CIMR-VT4A0009BAA 

3 (HD)

100-036-757

CIMR-VT4A0011BAA 

3.7 (HD)

100-036-757-SP

CIMR-VT4A0011BAA 

3.7 (HD)

100-060-967

CIMR-VT4A0001GAA 

0.2 (HD)

100-060-968

CIMR-VT4A0002GAA 

0.4 (HD)

100-060-969

CIMR-VT4A0004GAA 

0.75 (HD)

100-060-970

CIMR-VT4A0005GAA

1.5 (HD)

100-060-971

CIMR-VT4A0007GAA

2.2 (HD)

100-060-972

CIMR-VT4A0009GAA 

3 (HD)

100-060-973

CIMR-VT4A0011GAA 

3.7 (HD)

100-060-974

CIMR-VT4A0018GAA 

5.5 (HD)

100-060-975

CIMR-VT4A0023GAA 

7.5 (HD)

100-060-976

CIMR-VT4A0031GAA

11 (HD)

100-060-977

CIMR-VT4A0038GAA 

15 (HD)

100-060-792

CIMR-VT4A0023FMA 

7.5 (HD)

100-060-793

CIMR-VT4A0031FMA 

11 (HD)

100-060-786

CIMR-VT4A0004BMA 

0.75 (HD)

100-063-073

CIMR-VT4A0001JAB 

0.2 (HD)

100-063-074

CIMR-VT4A0002JAB

0.4 (HD)

100-063-075

CIMR-VT4A0004JAB 

0.75 (HD)

100-063-076

CIMR-VT4A0005JAB 

1.5 (HD)

100-063-077

CIMR-VT4A0007JAB 

2.2 (HD)

100-063-078

CIMR-VT4A0009JAB 

3 (HD)

100-063-079

CIMR-VT4A0011JAB 

3.7 (HD)

100-063-080

CIMR-VT4A0018JAB 

5.5 (HD)

100-063-081

CIMR-VT4A0023JAB 

7.5 (HD)

100-063-655

CIMR-VT4A0031JAB 

11 (HD)

100-063-656

CIMR-VT4A0038JAB 

15 (HD)


YASKAWA V7

CIMR-V7N
CIMR-V7NU20P21
CIMR-V7NU20P41
CIMR-V7NU20P71
CIMR-V7NU21P51
CIMR-V7NU22P21
CIMR-V7NU23P71
CIMR-V7NU25P51
CIMR-V7NU27P51
CIMR-V7NU40P21
CIMR-V7NU40P41
CIMR-V7NU40P71
CIMR-V7NU41P51
CIMR-V7NU42P21
CIMR-V7NU43P71
CIMR-V7NU45P51
CIMR-V7NU47P51

YASKAWA J7

Type

ModelInputOut putWarranty
Name
InverterVS Mini J7 Specification200~230V
380~460V
0~230V
0~460V
01 year
200VCIMR-J7AA20P2200V0.2KW01 year
200VCIMR-J7AA20P4200V0.4KW01 year
200VCIMR-J7AA20P7200V0.75KW01 year
200VCIMR-J7AA21P5200V1.5KW01 year
200VCIMR-J7AA22P2200V2.2KW01 year
200VCIMR-J7AA23P7200V3.7KW01 year
400VCIMR-J7AA40P2400V0.2KW01 year
400VCIMR-J7AA40P4400V0.4KW01 year
400VCIMR-J7AA40P7400V0.75KW01 year

YASKAWA G7

Yaskawa G7 CIMR-G7

Yaskawa G7 CIMR-G7U20P41

Yaskawa G7 CIMR-G7U20P71

Yaskawa G7 CIMR-G7U21P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U22P21

Yaskawa G7 CIMR-G7U23P71

Yaskawa G7 CIMR-G7U25P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U27P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U20111

Yaskawa G7 CIMR-G7U20151

Yaskawa G7 CIMR-G7U20181

Yaskawa G7 CIMR-G7U20221

Yaskawa G7 CIMR-G7U20300

Yaskawa G7 CIMR-G7U20370

Yaskawa G7 CIMR-G7U20450

Yaskawa G7 CIMR-G7U20550

Yaskawa G7 CIMR-G7U20750

Yaskawa G7 CIMR-G7U20900

Yaskawa G7 CIMR-G7U21100

Yaskawa G7 CIMR-G7U20P41

Yaskawa G7 CIMR-G7U20P71

 

Yaskawa G7 CIMR-G7U21P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U22P21

Yaskawa G7 CIMR-G7U23P71

Yaskawa G7 CIMR-G7U25P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U27P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U20111

Yaskawa G7 CIMR-G7U20151

Yaskawa G7 CIMR-G7U20181

Yaskawa G7 CIMR-G7U20221

Yaskawa G7 CIMR-G7U20300

Yaskawa G7 CIMR-G7U20370

Yaskawa G7 CIMR-G7U20450

Yaskawa G7 CIMR-G7U20550

Yaskawa G7 CIMR-G7U20750

Yaskawa G7 CIMR-G7U20900

Yaskawa G7 CIMR-G7U21100

Yaskawa G7 CIMR-G7U40P41

Yaskawa G7 CIMR-G7U40P71

Yaskawa G7 CIMR-G7U41P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U42P21

Yaskawa G7 CIMR-G7U43P71

 

Yaskawa G7 CIMR-G7U44P01

Yaskawa G7 CIMR-G7U45P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U47P51

Yaskawa G7 CIMR-G7U40111

Yaskawa G7 CIMR-G7U40151

Yaskawa G7 CIMR-G7U40181

Yaskawa G7 CIMR-G7U40221

Yaskawa G7 CIMR-G7U40301

Yaskawa G7 CIMR-G7U40371

Yaskawa G7 CIMR-G7U40451

Yaskawa G7 CIMR-G7U40550

Yaskawa G7 CIMR-G7U40750

Yaskawa G7 CIMR-G7U40900

Yaskawa G7 CIMR-G7U41100

Yaskawa G7 CIMR-G7U41320

Yaskawa G7 CIMR-G7U41600

Yaskawa G7 CIMR-G7U41850

Yaskawa G7 CIMR-G7U42200

Yaskawa G7 CIMR-G7U43000

Subpages (42): View All
Comments